تهران – شهرک غرب
02188070141

آب بندی بتن

آب بندی بتن : بتن آب بند به بتنی گفته میشودکه دربرابر نفوذ هرگونه عامل بیرونی که به سطح ودرون بتن حمله کند مقاومت نماید.
مواد آب بندی کیمیکس مناسب برای انواع سازه های بتنی وبه دوصورت:
1- آببندی مغز بتن توسط افزودنیهای بتن ویژه آببندی

2- آببندی سطح و درزهای بتن توسط انواع واتراستاپ , ماستیک , عایق ها و محافظ بتن تولیدوعرضه میگردد.

Showing 1–8 of 11 results