تهران – شهرک غرب
02188070141

روان کننده بتن

روان کننده بتن بعنوان یک افزودنی بتن موثر در کاهش آب مصرفی برای ایجاد روانی بتن و کسب مقاومت بالاتر استفاده میشودکه بسته به میزان کارایی و نوع ترکیبات و بنیان شیمیایی به سه دسته روان کننده بتن , فوق روانکننده بتن و ابرروان کننده ها تقسیم میشوند.

افزودنی های بتن کاهنده آب با ایجاد دافعه بین ذرات تشکیل دهنده هنگام هیدراتاسیون و بدون افزودن آب اضافی سبب افزایش اسلامپ و دستیابی به کارایی بالا میشوند.

فوق روان کننده بتن کیمیکس با ترکیبات ویژه منجربه:

ایجاد تراکم در بتن

افزایش مقاومت فشاری درسنین مختلف بتن

و کاهش نسبت آب به سیمان شده ودر بهینه سازی میزان سیمان مصرفی نیز موثر میباشد.

انواع کاهنده آب بتن کیمیکس با بنیان شیمیایی لیگنو سولفونات , نفتالین و پلی کربوکسیلات اتر ( فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ) به صورت:

فوق روان کننده نرمال

فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده دیرگیر

و با حفظ اسلامپ و زمان کارپذیری مناسب قابل عرضه میباشند.

Showing all 8 results