تهران – شهرک غرب
02188070141

ضد یخ بتن
به منظورجلوگیری از اثرات مخرب ناشی از کاهش دمای هوا برساختاربتن لزوم استفاده از ضد یخ در بتن موردتوجه میباشد. انواع ضد یخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد وهمچنین ازماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند.انواع ضد یخ بتن کیمیکس دردونوع ضد یخ مایع و ضد یخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بدون کلراید ) و ضد یخ ملات مورداستفاده قرارمیگیرد.سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند، مانند بتن پاششی شاتکریت یا استفاده درساخت قطعات و بتنهای پیش ساخته.

ذر حال نمایش 1–6 از 7 نتیجه