تهران – شهرک غرب
02188070141

ضدیخ بتن

ضد یخ بتن :به منظورجلوگیری از اثرات مخرب ناشی از کاهش دمای هوا برساختاربتن لزوم استفاده از ضد یخ در بتن موردتوجه میباشد.

زودگیر بتن و انواع ضدیخ بتن با کاهش زمان گیرش بتن و افزایش سرعت واکنش هیدراتاسیون که یک واکنش گرمازا ست امکان تکمیل واکنش ودستیابی به مقاومت لازم بتن رافراهم میسازد.همچنین ازماندن آب اضافی دربتن و یخ زدن بتن و عوارض ناشی ازآن جلوگیری میکند.انواع ضد یخ بتن کیمیکس دردونوع ضد یخ مایع و ضد یخ پودری برای بتن مسلح (ضد یخ بتن بدون کلراید ) و ضد یخ ملات مورداستفاده قرارمیگیرد.عدم وجود یون کلر در ضد یخ بتن سبب میشود تا هیچگونه اثر منفی و خوردگی بر آرماتور ها وارد نگردد و با تکمیل واکنش هیدراتاسیون بتن مقاومت اولیه و نهایی لازم  را کسب نماید.

زودگیر بتن

سایر مواد افزودنی زودگیر کننده بتن درمواردیکه به گیرش سریع بتن نیازاست مورداستفاده قرار میگیرند.

کاربرد درمواردی از قبیل:

بتن پاششی یا شاتکریت

استفاده درساخت قطعات بتنی و بتنهای پیش ساخته.

Showing all 7 results