تهران – شهرک غرب
02188070141

گروت ريزي زیر صفحه ستون نیازمند توجه به برخی نکات مرتبط میباشد که بکار بستن آن موجبات نحوه صحیح گروت ریزی زیر صفحه ستون و سایر موارد انجام گروت ریزی رافراهم می آورد.

مشاهده همه 1 نتیجه