تهران – شهرک غرب
02188070141
kimix چسب کاشی ویژه
چسب کاشی ویژه

چسب کاشی ویژه

چسب کاشی وسرامیک ویژه کیمیکس ماده ای بر پایه سیمان مناسب جهت چسباند ن انواع کاشی ,سرامیک ,سنگ و… در داخل و خارج ساختمان , با مقاومت ونفوذ ناپذیری بالا , که تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد .

توضیحات محصول

چسب کاشی ویـژه پـودری  TileFix S120
ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان مناسب جهـت چسبانـدن انـواع کاشـی ,سرامیـک ,سنـگ و… کـه تنهـا بـا افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد و بـرای نصـب انـواع مصالـح در داخـل و خـارج ساختـمان کاربـرد دارد.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 DIN EN 12004
 ISIRI 12492
خـواص واثـرات :
» قـدرت چسبندگـی بسیـار بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» قابـل استفاده بـرای سطـوح عمودی وافقـی
» مقـرون به صـرفه
» مقـاوم در برابر رطوبـت

مـواردکاربـرد :
» قابلیـت نصـب کاشـی روی کاشـی
» کاشیکاری داخـل وخارج ساختمان ساختمان
میـزان مصـرف :
» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری و تخلخـل سطـوح , حـدود ۲٫۵ تا ۳٫۵ کیلوگرم پـودر برای چسبانـدن یک متر مربع کاشی مناسب میباشد .

روش مصـرف :
» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» برای اجـرا روی سطـوح غیـر سیمانـی بهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی بهتـر اسـت سطـح قبـل از اجـرا مرطـوب شـود.
» به میـزان ۳۰ درصـد از وزن پـودر چسب کاشـی مصرفی آب اضافـه کرده وبا همـزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هم زده تا مـلات یکنـواخت وهمـگن آمـاده شودمـلات بدست آمـده را ۵ دقیقـه به حالت سکـون نگـه داشتـه و مجددا ” عمـل اختـلاط را انجـام دهید , سپس بـه وسیـله کـاردک شیـاردار چسب را روی سطـح کشیـده و کاشـی را روی آن فشـار دهیـد.
» مـلات آماده حداکثر تا ۶۰ دقیقه قابل اجرا میباشد.
مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :
– حالت فیزیکی :پـودر
– رنگ :سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی سطحی: ۱/۸N/mm2
– ۱۱≈PH
– وزن مخصوص≈۱/۵gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید

– دمای نگهداری مناسب : ۱۵+ تا ۴۰+درجه سانتیگراد

– بسته بندی :کیسه ۲۵ کیلوگرمی

حفاظـت وایـمنی :
» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قـرار ندارد , با این وجـود هـرگزنباید توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .