۰۲
اردیبهشت

مزایا و معایب بتن پیش تنیده

مزایا و معایب بتن پیش تنیده

مزایا و معایب بتن پیش تنیده : هدف اصلی از پیش‌تنیده کردن یک عضو بتنی، محدود کردن تنش‌های کششی و ترک‌های ناشی از لنگر خمشی میباشد.
بتن مصالحی است مقاوم درمقابل فشار ولی مقاومت آن در تنش‌های کششی بسیارکم است که معمولاً در محاسبات از آن صرف‌نظر میگردد. بنابراین میتوان باواردکردن نیروی فشاری به بتن، کشش ایجادشده در اثر بارگذاری رادر عضو بتنی تقلیل ودرنتیجه مقاومت آنرا افزایش داد.

هدف اصلی از پیش‌تنیده کردن بتن

هدف اصلی از پیش‌تنیده کردن یک عضو بتنی، محدود کردن تنش‌های کششی و ترک‌های ناشی از لنگر خمشی، تحت تأثیر بارهای وارده در آن عضو میباشد. یکی از برتری‌های بتن پیش‌تنیده بر بتن‌آرمه این است که برای یک دهانه و بارگذاری مشخص، باید مقطع کوچکتری برای بتن پیش‌تنیده درنظرگرفت. این صرفه‌جویی در سازه‌های با دهانه بزرگ بخش بزرگی ازبار راکاهش میدهد.
کاربرد بتن پیش‌تنیده معمولاً درعضوهایی است که تحت تأثیر خمش میباشد مانند: تیرها، دال‌ها، دیوارهای حائل و ستون‌ها. ولی میتوان از بتن پیش‌تنیده درعضوهایی که تحت تأثیر کشش هستند مانند: لوله‌ها، مخازن آب و غیره نیز به نحو مطلوب استفاده نمود

مزایای پیش تنیدگی

• به حداقل رساندن اثر ترک در مقاطع بتن
• کاهش وزن سازه باکاهش مقطع بتنی واعضای بتنی سبک‌تر
• انعطاف‌پذیری در معماری؛ با پیش تنیدگی میتوان عمق تیر راکاهش داد و همچنین امکان اجرای دهانه‌های بزرگ‌تر و افزایش فاصله بین ستون‌ها وجود دارد
• توانایی کنترل تغییر شکل در تیرها و سقف‌های پیش‌تنیده وکاهش خیز به سمت پایین
• پیش تنیدگی اجازه استفاده از کارآمدتر از فولاد و امکان استفاده اقتصادی ازفولادهای کششی بالاو بتن با مقاومت بالا
• اعضای کارآمد بیشتر (بعنوان‌مثال، اعضای کوچک‌تر به حمل بارهای همان)
• اقتصادی بودن سازه در بارگذاری‌های سنگین و دهانه‌های بزرگ

معایب پیش تنیدگی

• هزینه‌بربودن درمصالح وساخت وحمل‌ونقل
• نیازبه جرثقیل بزرگ برای جابه‌جایی قطعات
• نیاز به‌دقت بالا درساخت
• طراحی پیچیده‌تر
• نیازبه دانش فنی بالاتربرای ساخت وتولید
• تخریب این نوع سقف بدلیل پتانسیل موجود درکابل‌های کشیده شده پرخطراست