۰۴
بهمن

درباره الیاف بتن

الیاف بتن | الیاف فولادی بتن | الیاف pp | الیاف پلیمری بتن

تاریخچه الیاف بتن

الیاف بتن ﺳﺎﻟﻴﺎن زیادی اﺳﺖ ﻛﻪ در دنیا از اﻟﻴﺎف ، ﺑﻪ عنوان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ از ﻛﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻴﺎف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻞ و آﺟﺮ و از ﻣﻮی اﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ. استفاده از کاه و مخصوصاً موی دم اسب ‌یا بز در بناهای قدیمی ایران به خصوص گنبدها سابقه طولانی وتاریخی دارد‌.

ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺘﻦ، از آنجا که بتن ماده ای ترد است ،که تحت فشار عملکرد خوبی دارد، اما در کشش ضعیف عمل می کند و این مسأله باعث وقوع ترک و خزش می شودکه با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند.

ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ، و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت بتن به ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ بتن ، ﺑﻬﺒﻮد بخشیده به همین جهت از الیاف فولادی و پلی پروپیلن جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود

درﺳﺎل 1950 ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در بتن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درسال 1960 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

در واقع استفاده از الیاف فولادی از اواسط قرن اخیر آغاز شده و تاریخ دقیقی در مورد استفاده از این روش دردسترس نیست ولی افراد مختلف با استفاده از روش‌های متفاوتی نظیر کاربرد تکه‌ های سیم یا بریده‌ های فلز در داخل بتن، امتیاز این نوع روش را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

 

برخی ﻧﻮآوری های الیاف بتن

ﻧﻮآوری های ﺷﮕﺮف در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ، در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و روﺷﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ . اﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺘﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

استفاده از الیاف در بتن می‌تواند تحول چشمگیری در کیفیت سازه‌های اجرایی و طرح‌هایی با مقاومت و کارایی بهینه داشته باشد. با اتکاء بر ظرفیت کرنش پذیری بتن الیافی در فشار ، با استفاده از الیاف بتن می‌توان  از میزان آرماتورهای محصور کننده در نواحی فشاری تا حد امکان کاست . در واقع مقاومت فشاری در بتن‌های حاوی الیاف به گونه‌ای است که حتی می‌توان‌ آرماتورهای برشی را حذف نمود.

اضافه کردن الیاف به بتن علاوه بر اینکه از نظر افزایش مقاومت‌های استاتیکی بتن مؤثر است‌، در همگن سازی و یکپارچگی جسم بتن نیز تأثیر بسزائی دارد‌.

‌به طورمثال در ساخت کف سالن‌های صنعتی، می‌توان از الیاف سنتتیک ( الیاف پلاستیک ) به جای مش آرماتور استفاده کرد که در حقیقت با استفاده از این نوع الیاف ، بتن به صورت سه بعدی مسلح شده و همچنین در زمان وهزینه صرفه جویی خواهدشد.