۰۴
بهمن

درباره الیاف بتن

الیاف بتن | الیاف فولادی بتن | الیاف pp | الیاف پلیمری بتن

تاریخچه الیاف بتن

الیاف بتن ﺳﺎﻟﻴﺎن زیادی اﺳﺖ ﻛﻪ در دنیا از اﻟﻴﺎف ، ﺑﻪ عنوان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﻳﻢ از ﻛﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻴﺎف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻞ و آﺟﺮ و از ﻣﻮی اﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ. استفاده از کاه و مخصوصاً موی دم اسب ‌یا بز در بناهای قدیمی ایران به خصوص گنبدها سابقه طولانی وتاریخی دارد‌.

ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺘﻦ، از آنجا که بتن ماده ای ترد است ،که تحت فشار عملکرد خوبی دارد، اما در کشش ضعیف عمل می کند و این مسأله باعث وقوع ترک و خزش می شودکه با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند.

ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺘﻦ، و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت بتن به ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ بتن ، ﺑﻬﺒﻮد بخشیده به همین جهت از الیاف فولادی و پلی پروپیلن جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود

درﺳﺎل 1950 ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻟﻴﺎف ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در بتن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درسال 1960 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف ﻓﻮﻻدی در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﻜﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

در واقع استفاده از الیاف فولادی از اواسط قرن اخیر آغاز شده و تاریخ دقیقی در مورد استفاده از این روش دردسترس نیست ولی افراد مختلف ب