۱۳
آذر

روان کننده بتن چیست ؟

روان کننده بتن چیست | فوق روان کننده کربوکسیلاتی | ابر روان کننده کربوکسیلات | عملکرد روان کننده بتن | روان کننده های بتن

افزودنی کاهنده آب بتن

استفاده از افزودنی های بتن می تواند خواص بتن را در حد قابل توجهی بهبود بخشد. در این میان تقلیل دهنده های آب بتن (روان کننده ها) با ایجاد پراکندگی  سیمان در مخلوط بتن ، ضمن ایجاد سطوح بیشتر درتماس باآب باعث هیدراتاسیون بهتر سیمان می شوند به این دلیل در دراز مدت مقاومت این بتن از بتنی که باهمین نسبت آب به سیمان وبدون افزودنی ساخته میشود به میزان قابل توجهی بیشتر خواهد بود.

اثر روان کننده بر بتن

خواص بتن در درجه اول  به نسبت آب به سیمان بستگی دارد هرچه نسبت آب به سیمان کم باشد کیفیت بتن بهتر است. همچنین نسبت آب به سیمان بر روی قابلیت نفوذناپذیری بتن در مقابل آب باتوجه به وضعیت مویینگی تخلخل آن موثر است. اصولا تا حد ممکن باید از پتانسیل کاهش دادن آب برای بدست آوردن مقاومتهای بالا استفاده نمود. رسیدن به مقاومت مطلوب بتن می تواند حاصل ، کاهش آب بتن ، بهتر پخش شدن سیمان بصورت ذرات جدا از هم و واکنش های ترکیبات تشکیل دهنده سیمان باشد.

(ادامه از روان کننده بتن چیست ؟ )

یکی از پرکاربردترین مواد افزودنی بتن استفاده از انواع روان کننده بتن  وکاهنده آب می باشد که با افزایش و حفظ روانی بتن ، نسبت آب به سیمان را که ازاصلی ترین عوامل موثر در بهبود خواص مکانیکی بتن است ،کاهش می دهد. کاهش نسبت آب به سیمان در افزایش مقاومت های بتن ، ویژگیهای مکانیکی و پایایی آن به ویژه در کاهش نفوذپذیری در برابر آب موثر است. دوام بتن را در برابر رطوبت و خشکی پی در پی ، چرخه یخبندان و ذوب شدگی مداوم و موارد مشابه بهبود میبخشد وبعنوان یک عامل اساسی در بهینه سازی خواص بتن عمل میکند.

(ادامه از روان کننده بتن چیست ؟ )

دلایل به کارگیری افزودنی های روان کننده وافزودنی های فوق روان کننده بتن می تواندشامل افزایش روانی بتن ، کاهش آب مصرفی ویا کاهش عیار سیمان بتن باشد. همچنین مواد تشکیل دهنده روان کننده بتن امکان دستیابی به کارایی لازم درزمان بتن ریزی را فراهم میکنند. و روان کننده ها بسته به بنیان شیمیایی وترکیبات از نظر نوع عملکرد درمورد گیرش بتن ، تسریع در روند کسب مقاومت بتن( فوق روان کننده زودگیر) یا کند کردن آن ( فوق روان کننده دیرگیر)  ، حفظ روانی و سایر خواص بتن تازه یا سخت شده درشرایط گوناگون ،بکارگرفته میشوند.

بررسی نقش مواد افزونی فوق روان کننده در بتن

هدف ، بررسی نقش فوق روان کننده بتن درتغییر مشخصات مکانیکی ، دوام بتن و کاهش درصد جذب آب بعنوان یکی از پارامترهای اساسی و تاثیرگذار بر کیفیت بتن میباشد. فوق روان کننده ها  از طریق کاهش نسبت آب به سیمان میتوانند به افزایش مقاومت ، کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن کمک نمایند.

تاثیر فوق روان کننده بتن

دلیل استفاده ازروان کننده بتن , دستیابی به اهدافی از جمله:

– رسیدن به کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی ودرنتیجه کاهش حرارت هیدراتاسیون در توده بتن.

– دستیابی به مقاومتی بالاتر بوسیله کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارپذیری بتن که بعنوان یکی از مهمترین مزایای استفاده از روان کننده بتن مطرح میباشد. باین ترتیب روان کننده بتن ،بادارا بودن خاصیت دافعه ذرات سیمان منجربه ایجاد بالاترین اثر روانی ، کاهش شدید نسبت آب به سیمان و در نتیجه افزایش مقاومت فشاری و نفوذپذیری در بتن می باشد.

– سهولت در بتن ریزی به وسیله افزایش کارایی در قالب هایی با آرماتور انبوه و موقعیت های غیرقابل دسترسی با استفاده ازفوق روان کننده بتن , ابر روان کننده بتن وانواع روان کننده ها.

ونهایتا بتنی باکیفیت ، بادوام و مقاوم , باوجود کارایی لازم و سهولت اجرا در زمان بتن ریزی بدست میاید.

تحقیقات انجام شده توسط گروه تحقیق وتوسعه کیمیکس بسیاری از اثرات روان کننده های بتن برروی رفتار بتن ازجمله حمل بتن در مسافت های مختلف و مشاهده تغییرات اسلامپ، درصد هوای بتن، انواع تغییرات مقاومتی و تاثیر روان کننده نوترال ، فوق روان کننده نفتالین, روانسازهای لیگنوسولفونات و ملامین و فوق روان کننده بتن پلی کربوکسیلات ،رامشخص میکند.

(ادامه از روان کننده بتن چیست ؟ )

مشخصات و خواص فیزیکی ومکانیکی بتن با استفاده از مواد افزودنی  بتن خصوصا فوق روانسازهای بتن قابل تغییر واصلاح میباشدوتوجه به این مطالب ضرورت شناخت پایه ای واساسی در مورد این نسل فوق روانسازها را که برخی ازآنها برپایه پلی کربوکسیلات اتر میباشند ، ایجاب مینماید.

در ساختار این ماده شیمیایی که به نوعی بهترین روان کننده بتن محسوب میشود، از ترکیب جدیدی استفاده شده و به شکل قابل توجهی ازافت اسلامپ بدون اثر کاهشی در مقاومت های سنین کم جلوگیری مینماید.وبعنوان ماده افزودنی مناسب در تولید بتن های خود تراکم  مورد استفاده قرار میگیرد.

در بررسی تاریخچه روان کننده بتن ،اولین نسل تولید شده افزودنی بتن روان کننده ها بر پایه لیگنوسولفونات می باشند و معمولا برای بتن های معمولی با نسبت آب به سیمان بیشتر از 0/45 کاربرد دارند. انواع ابر روان کننده بتن و فوق روان کننده ها بر پایه پلی کربکسیلات اتر آخرین و جدیدترین نسل روان کننده هستند که برای تولید بتن های ویژه ازجمله بتن خود تراکم کاربرد دارند. این نوع روان کننده ها معمولا برای بتن با نسبت آب به سیمان کمتر از 0/4 بکارمیروند.

تاثیرفوق روان کننده بتن درفاصله حمل بتن

هنگام جابجایی بتن ثابت شده که استفاده از انواع فوق روانسازبتن علاوه بر ایجاد روانی، اسلامپ اولیه را افزایش داده و این افزایش اسلامپ را حفظ می کند تا کارایی بتن کاهش نیابد اما این افزودنی ها علاوه بر افزایش کارایی و حفظ اسلامپ بتن موجب تغییرات افزایش مقاومت بتن و همچنین درصد هوا در بتن نیز میشوند .

افزودنی های ابر روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن برپایه پلی کربوکسیلات اتر (نسل سوم وچهارم)  تاثیرات روانی,مقاومتی وگاها” افزایش و حفظ اسلامپ  بیشتری نسبت به روان کننده ها و فوق روان کننده های لیگنو ونفتالین دارد.

الزام مصرف روان کننده با میکروسیلیس

استفاده از پودرمیکروسیلیس ( غبار میکروسیلیس ) سبب افزایش قابل ملاحظه جذب آب میشود. پودر میکروسیلیس یک ماده پوزولانی قوی می باشد که جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن به کار می رود. اضافه نمودن میکروسیلیس به ترکیب سیمان باعث افزایش سرعت هیدراتاسیون میگردد و به علت ,ریز بودن بسیار زیاد ذرات غبارمیکروسیلیس , مخلوط بتن چسبنده شده و برای روانی مناسب احتیاج به آب بیشتری خواهد داشت.

به علت تأثیر نامطلوب افزایش نسبت آب به سیمان بر روی دوام بتن , لازم است تا روانی چنین مخلوطهایی با استفاده از روان کننده بتن و یا فوق روان کننده بتن افزایش داده شود. همچنین جایگزین کردن مقداری از این ماده به جای سیمان باعث کاهش تمایل به آب انداختن و جداشدگی بتن میگردد. (ادامه از روان کننده بتن چیست ؟ )

 انواع روان کننده های بتن

 • روان کننده بتن نرمال
 • روان کننده بتن لیگنو سولفونات
 • روان کننده بتن لیگنو
 • روان کننده بتن ضدیخ
 • روان کننده بتن زودگیر
 • روان کننده بتن دیرگیر
 • روانساز بتن
 • سوپر روان کننده بتن کربوکسیلات
 • فوق روان کننده بتن نفتالین
 • فوق روان کننده کاهنده شدید آب
 • فوق روان کننده بتن خودتراکم
 • فوق روانساز بتن
 • فوق روان کننده بتن زودگیر
 • فوق روان کننده بتن ضدیخ
 • فوق روان کننده بتن دیرگیر
 • فوق روان کننده بتن نوترال
 • فوق روان کننده بتن نرمال
 • ابرروان کننده بتن
 • ابرروان کننده بتن زودگیر
 • ابرروان کننده بتن ضدیخ
 • ابرروان کننده بتن کربوکسیلاتی
 • ابرروان کننده کاهنده شدید آب
 • ابرروان کننده دیرگیر
 • ابرروان کننده با خاصیت حفظ اسلامپ
 • ابرروانساز بتن

» درصورت نیاز به دریافت نمونه محصولات و لیست قیمت روان کننده بتن , فوق روان کننده بتن و ابرروان کننده بتن کیمیکس با دپارتمان فروش تماس حاصل نمایید.