تهران
02144498907

اجرای گروت زیر بیس پلیت نیازمند توجه به برخی نکات مرتبط میباشد که بکار بستن آن موجبات نحوه صحیح گروت ریزی زیر صفحه ستون و سایر موارد انجام گروت ریزی رافراهم می آورد.

نحوه صحیح گروت ریزی

جهت گروت ریزی زیر صفحه ستون محل اجرای گروتریزی باید عاری از هرگونه گرد و غبار , ذرات سست ,چربی و زنگ زدگی و…باشد.

برای این منظور قبل از اجرای گروت در صورت وجود اجزای سست باید محل اجرای گروتریزی بوسیله سنت پلاست ، فرچه سیمی یا سایر روشهای مشابه کاملا تمیز شده وبا آب شستشو گردد.

گروت باید از یک طرف ریخته شود واز آنجا به قسمتهای دیگر جریان پیداکند.

گروت سیمانی در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است . استفاده از آب بيش از ميزان موردنياز مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد .

معمولا قالب ها تا 5سانتی متر بالاتر نصب شده و باید دارای شکاف ودرز نباشند.

( ادامه در نحوه اجرای گروت زیر بیس پلیت )

Showing all 3 results