تهران
02188070141

ضخامت گروت زیر صفحه ستون فاصله بین بیس پلیت و سطح فونداسیون میباشد که بکار بستن حداقل ضخامت گروت و حداکثر ضخامت گروت ریزی مطابق آیین نامه موجبات نحوه صحیح گروت ریزی زیر صفحه ستون و سایر موارد انجام گروت ریزی رافراهم می آورد.

روش اجرای گروت ریزی

جهت گروت ریزی زیر صفحه ستون محل اجرای گروتریزی باید عاری از هرگونه گرد و غبار , ذرات سست ,چربی و زنگ زدگی و…باشد.

برای این منظور قبل از اجرای گروت در صورت وجود اجزای سست باید محل اجرای گروتریزی بوسیله سنت پلاست ، فرچه سیمی یا سایر روشهای مشابه کاملا تمیز شده وبا آب شستشو گردد.

گروت باید از یک طرف ریخته شود واز آنجا به قسمتهای دیگر جریان پیداکند.

گروت سیمانی در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است . استفاده از آب بيش از ميزان موردنياز مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد .

معمولا قالب ها تا 5سانتی متر بالاتر نصب شده و باید دارای شکاف ودرز نباشند.

ضخامت گروت زیر بیس پلیت با مشخصات محصول نیز مرتبط است.

( ادامه در روش گروت ریزی زیر بیس پلیت با گروت سیمانی )

نمایش یک نتیجه