تهران
02144498907

طرز تهیه ملات گروت زیر بیس پلیت نیازمند توجه به برخی نکات مرتبط میباشد که بکار بستن آن موجبات نحوه صحیح گروت ریزی زیر صفحه ستون و سایر موارد انجام گروت ریزی رافراهم می آورد.

طرز تهیه ملات گروت

مقدار موردنیاز از پودر راباتوجه به حجم محل مصرف درمخلوط کن بهمراه آب کافی ریخته وبا همزن مکانیکی ابتدا بادورکند وسپس بادوربالا بهم بزنید تا ترکیبات گروت و مواد تشکیل دهنده گروت کاملا مخلوط گردد.

آب لازم برای گروت ریزی درحالت خمیری ۱۲% ودر حالت سیال حداکثر ۱۶% وزن گروت میباشد.

گروت باید از یک طرف ریخته شود واز آنجا به قسمتهای دیگر جریان پیداکند.

گروت سیمانی در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است . استفاده از آب بيش از ميزان موردنياز مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد .

معمولا قالب ها تا 5سانتی متر بالاتر نصب شده و باید دارای شکاف ودرز نباشند.

( ادامه در نحوه اجرای گروت زیر بیس پلیت )

Showing all 2 results