تهران
02188070141

گروت ریزی زیر صفحه ستون نیازمند توجه به برخی نکات مرتبط میباشد که بکار بستن آن موجبات نحوه صحیح اجرای گروت رافراهم می آورد.

روش اجرای گروت ریزی

جهت گروتریزی زیر صفحه ستون محل اجرای گروت باید عاری از هرگونه گرد و غبار , ذرات سست ,چربی و زنگ زدگی و…باشد.

برای این منظور قبل از اجرای گروت در صورت وجود اجزای سست باید محل اجرای گروت بوسیله سنت پلاست ، فرچه سیمی یا سایر روشهای مشابه کاملا تمیز شده وبا آب شستشو گردد.

گروت باید از یک طرف ریخته شود واز آنجا به قسمتهای دیگر جریان پیداکند.

گروت سیمانی در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است . استفاده از آب بيش از ميزان موردنياز مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد .

معمولا قالب ها تا 5سانتی متر بالاتر نصب شده و باید دارای شکاف ودرز نباشند.

( ادامه در روش گروت ریزی زیر بیس پلیت )

Showing all 5 results