تهران
02188070141

گروت زیر بیس پلیت و انتخاب واجرای آن نیازمند توجه به برخی نکات مرتبط میباشد که بکار بستن آنها موجبات نحوه صحیح گروت ریزی زیر صفحه ستون و سایر موارد اجرای گروت ریزی رافراهم می آورد.

روش اجرای گروت زیر بیس پلیت

جهت گروت ریزی زیر بیس پلیت محل اجرای گروت ریزی باید عاری از هرگونه گرد و غبار , ذرات سست ,چربی و زنگ زدگی و…باشد.

برای این منظور قبل از اجرای گروت در صورت وجود اجزای سست باید محل اجرای گروت ریزی بوسیله سنت پلاست ، فرچه سیمی یا سایر روشهای مشابه کاملا تمیز شده وبا آب شستشو گردد.

گروت باید از یک طرف ریخته شود واز آنجا به قسمتهای دیگر جریان پیداکند.

گروت سیمانی در دو حالت روان و خميری قابل استفاده است . استفاده از آب بيش از ميزان موردنياز مقاومت فشاری را دچار آسيب خواهد كرد .

معمولا قالب ها تا 5سانتی متر بالاتر نصب شده و باید دارای شکاف ودرز نباشند.

( ادامه در روش گروت ریزی زیر بیس پلیت )

نمایش یک نتیجه