تهران
02188070141

آب بند بتن پودری

مـاده آب بند کننده بتـن که بتـن را به مـاده  آبگـریـز تبـد یـل می کنـد و بـرای آببنـدی و نفـوذ نا پذ یـر کردن بتـن و مـلات استفـاده می شود .

توضیحات

آب بند بتن پودری: مـاده آب بند کننده بتـن که بتـن را به مـاده آبگـریـز تبـد یـل می کنـد و بـرای آببنـدی و نفـوذ نا پذ یـر
کردن بتـن و مـلات استفـاده می شود .
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM C1543      ASTM C1202
 BS EN 12390 – 8

خـواص و اثـرات آب بند بتن پودری :

» کاهـش تـرک خـوردگـی , جمـع شـدگـی و آب انداختگـی بتـن
» حفاظـت از آرماتـورهـا وافزایـش عمـر سازه
» تولیـد بتـن مقـاوم در برابر سیکل هـای ذوب ویـخبندان
» سازگاری با انـواع سیـمان پرتلنـد

مـوارد کاربـرد آب بند بتن پودری:

» اجرای بتـن نفـوذ ناپذیـر تصفیـه خانه ,پـل , سـد , تونـل , کانال انتقال آب , فـونـداسیون , دیوار حایل , مخـازن و…
» آب بنـد نمودن ملات و قطـعات پیش ساختـه بتنـی

» بتـن ریـزی در مناطق حـاوی یونهـای سولفـات وکلـر

میـزان مصـرف آب بند بتن پودری:

» بستـه به نـوع سازه وطبـق آزمایشهـای کارگاهی, حـدود 2 الی 3 درصـد وزن سیمـان مصرفـی مـورد نیـاز خواهـد بـود.

روش مصـرف آب بند بتن پودری :

» آبنـد بتـن پـودری را میتـوان داخـل بچینـگ یـا تـراک میکسر پـیش یا پـس از افـزودن آب به مصالـح خشک اضافه نمـود.
» آب بنـد بتـن حتما “بایـد بـا مـواد کاهنـده آب بتـن مصـرف شـود , توصیـه می شـود ابتـدا مـواد کاهنـده آب به بتـن اضا فـه گـردد سپس پودرآب بند با بتـن تـرکیب شـود .
» درصـورت استـفاده همزمان از چند مـاده افزودنـی دربتـن یا تغییر در میـزان مصـرف خـارج از محدوده توصیه شده حتما” با کارشناسان فنی شرکت مشاوره نمایید.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید
– 7≈PH
– وزن مخصوص≈1/00gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب :15+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظـت وایـمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد ,با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .