تهران – شهرک غرب
02188070141

ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده کیمیکس , ملات آماده بر پایه سیمان , مناسب جهت ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی بتن و ملات می باشد , با قدرت چسبندگی بسیار بالا به سطح زیر کار که پس از سخت شدن کاملا” بدون انقباض می باشد .

شناسه محصول: BetonRepair دسته:

توضیحات

ترمیم کننده بتن BetonRepair

ترمیم کننده بتن : مـلات  آمـاده  بر  پایـه  سیمـان  , مناسب جهـت  تـرمیـم  و رفـع آسیب دیدگی هـای سطحـی بتـن و مـلات می باشـد , با قـدرت چسبندگـی بسیار بالا به سطـح زیر کار , که پـس از سخـت شـدن کامـلا” بـدون انقبـاض می باشـد .

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM C1583  BS EN 12637
 BS EN 1542   BS EN 12636

خـواص و اثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بسیـار بالا به انـواع مصالـح
» سهـولت اختلاط و سرعت اجـرا
» بـدون انقبـاض
» مقـاوم در برابر سیکل هـای ذوب ویـخبندان

مـوارد کاربـرد :

» تـرمیم تـرک خـوردگـی و شکستگی هـای مقاطـع بتنـی
» تسطیـع و تـرمیم سطـوح متخلخـل
» زیـر سازی سطـوح قبـل از اجـرای عملیـات پـوششی و دکـوراتیـو

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری و تخلخـل سطـح زیـر کار , حـدود ۱٫۵ تا ۲ کیلوگـرم پـودر بـرای پـوشش یـک متـر مربـع بـه ضخامـت یک میلی متـر مـورد نیـاز میباشد .

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» بـرای آماده سازی قبل از اجرا , بـهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی بهتـر اسـت سطـح قبـل از اجـرا زبر و مرطـوب شـود.
» به میـزان ۲۰تـا ۳۰ درصـد از وزن پـودر ترمیـم کننده مصرفی آب اضافه کرده و با همزن برقی (دریل) مخلـوط را به هـم زده تا مـلات یکنـواخت و همـگن آمـاده شود. پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه مجددا ” عمـل اختـلاط را انجام دهید , سپس به وسیـله کـاردک یا مـاله روی سطـح مرطـوب اجـرا نمایید . .
» مـلات آماده حداکثر تا ۶۰ دقیقه قابل اجرا میباشد.

مشخصـات فیزیـکی و شیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی:  ۱N/mm2
– PH≈۱۱
– وزن مخصوص≈۱/۱gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب : ۱۵+ تا ۴۰+درجه سانتیگراد
– بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلوگرمی

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد ,با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
»درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .