تهران
02188070141

ترمیم کننده ویژه بتن

ترمیم کننده ویژه بتن کیمیکس , ملات آماده بر پایه سیمان ,مناسب جهت ترمیم و رفع آسیب دیدگی های بتن و ملات می باشد , با قدرت چسبندگی بسیار بالا به سطح زیر کار که پس از سخت شدن کاملا” بدون انقباض و بدون ترک می باشد.

شناسه محصول: BetonRepair S دسته:

توضیحات

ترمیم کننده ویژه بتن  BetonRepair S

ترمیم کننده ویژه بتن ، مـلات پودری آمـاده بر پایـه سیمـان ,مناسب جهـت  تـرمیـم و رفـع آسیب دیـدگی هـای سطحـی بتـن و مـلات می باشـد  , با قـدرت چسبندگی بسیـار  بالا  به سطـح  زیر  کار  که  پـس  از  سخـت شـدن  کامـلا” بـدون انقبـاض می باشـد .
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM C1583   BS EN 12637
 BS EN 1542    BS EN 12636

خـواص و اثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بسیـار بالا به انـواع مصالـح
» سهـولت اختلاط و سرعت اجـرا
» بـدون انقبـاض
» مقـاوم در برابر سیکل هـای ذوب ویـخبندان
» سازگار با انواع چسب بتن BetonFix بعنوان جزء دوم جهت دستیابی به حداکثر کارایی و مقاومت

مـوارد کاربـرد :

» تـرمیم تـرک خـوردگـی و شکستگی هـای مقاطـع بتنـی
» تسطیـح و تـرمیم سطـوح متخلخـل
» زیـر سازی سطـوح قبـل از اجـرای عملیـات پـوششی و دکـوراتیـو

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری و تخلخـل سطـح زیـر کار , حـدود 1.5 تا 2 کیـلوگرم پـودر ترمیم کننده ویژه بـرای پـوشش یک متـر مربـع بـه ضخامـت یک میلی متـر مـورد نیـاز میباشد .

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز , خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» بـرای آمـاده سازی قبـل از اجـرا , بـهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی بهتـر اسـت سطـح قبـل از اجـرا زبر و مرطـوب شـود.
» به میـزان20 تا 30 درصـد از وزن پـودر ترمیم کننده ویژه مصرفی آب اضافـه کرده و با همـزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هم زده تا مـلات یکنـواخت وهمگن آمـاده شود. پـس از 10 تا 15 دقیقـه مجددا  عمـل اختـلاط را انجـام دهیـد , سپس بـه وسیـله کـاردک یا مـاله روی سطـح مرطـوب اجـرا نمایید.
» مـلات آماده حداکثر تا 60 دقیقه قابل اجرا میباشد.

مشخصـات فیزیـکی و شیمیـایی :

– حالت فیزیکی : پـودر
– رنگ : سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی: 1.5N/mm2
– PH≈11
– وزن مخصوص≈1/1gr
– یون کلر : ندارد
– دارای نوع بدون الیاف و نوع الیاف دار حاوی الیاف بتن

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب :15+ تا 40+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :کیسه 25 کیلوگرمی

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد ,با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .