تهران
02188070141

واتراستاپ هیدروفیلی

واتـراستاپهای هیـدروفیلی بر پایه لاستیک های مصنوعی
( ولکا نیزه نشده) بـوده و به عنوان یک عامل مانـع نفـوذ آب در
درزهای اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیـار بالا ودر سیـکل های
متعـدد می باشـد .

توضیحات

واتراستاپ هیدروفیلی:واتـراستاپهای هیـدروفیلی بر پایه لاستیک های مصنوعی ( ولکا نیزه نشده) بـوده و به عنوان یک عامل مانـع نفـوذ آب در درزهای اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیـار بالا ودر سیـکل های متعـدد می باشـد . این واتـراستاپ باید به صورت مکانیـکی و بوسیـله چسب یا میـخ در محـل مورد نظـر ثابت گردد.

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 DIN 1048-5

خـواص و اثـرات واتراستاپ هیدروفیلی :

» دارای خاصیت کشانی بسیـار بالا که با سیکل هـای متعدد ازبیـن نمی رود
» عـاج دار بودن ودرگیـری بهتـر با بتـن
» مقـاوم در بـرابـر مواد شیمیایـی
» مقـاوم در بـرابـر تغییرات زیـاد آب و هوایـی
» مقـاومت کششی بهتـر نسبت به نـوع بنتونیتـی
» کاهـش میـزان خطا نسبت به واتـراستاپهای PVC
» کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپهای PVC

مـوارد کاربـرد واتراستاپ هیدروفیلی:

» استفـاده در درزهـای اجرایی بتـن (عمودی وافقی) جهـت آب بندی آنـها
» قابل استفـاده در دور لوله هـا و خروجی آب جهـت آب بنـدی
» آب بنـدی دیوارهـای حائـل
» قابل استفـاده در پروژه هـای سد سازی و سایـر
سازه هـای آبـی

روش مصـرف واتراستاپ هیدروفیلی :

» ابتـدا سطح مورد نظر را تمیـز, خشک و عاری از هر گونه ذرات چسبنده و سست نموده سپس واتـراستاپ را در جلـوی آرماتـورها با استفـاده از میـخ یا چسب متصـل نموده ودر نهایت عملیات بتـن ریزی را انجـام می دهیـم.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : جـامد(نوار لاستیکی)
– رنگ : زرد – آبـی- صورتی

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : دو سال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتـابش مستقیـم نـور خورشیـد
– دمای نگهداری مناسب : 10+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی : رول های 75 متری