تهران
02188070141

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی منبسط شونده باایجاد فشار کافی در درزهای اجرایی بتن ومنافذ و حفره های موجود به عنوان یک عامل اساسی مانـع نفـوذ آب از  درزهای مربوطه میگردد وبا قابلیت متورم شدن کنترل شده در سیـکل های متعـدد وحفظ خاصیت الاستیسیته مناسب ، امکان آببندی مواضع موردنظر را با بالاترین میزان کارایی فراهم می نماید.

توضیحات

واتراستاپ هیدروفیلی : این واتراستاپ بر پایه لاستیک های مصنوعی ( ولکا نیزه نشده) و با قابلیت تورم کنترل شده بسیـار بالا در سیـکل های متعـدد بوده وباخاصیت الاستیسیته لازم  ، جهت آببندی کامل درزهای اجرایی مورداستفاده قرارمیگیرد . این محصول میبایست به صورت مکانیـکی و بوسیـله چسب مخصوص یا میـخ مناسب در محـل مورد نظـر ثابت گردد.

ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 DIN 1048-5

خـواص و اثـرات واتراستاپ هیدروفیلی :

» دارای خاصیت کشسانی بالا که با سیکل هـای متعدد تورمی ازبیـن نمی رود
» دارای خاصیت متورم شدن تدریجی بسیار بالا پس از تماس با آب بتن
» انبساط آرام و تدریجی کنترل شده درمدت زمان طولانی جهت جلوگیری از آسیب بتن
» مقـاوم در بـرابـر تغییرات زیـاد آب و هوایـی
» عـاج دار بودن ودرگیـری بهتـر با بتـن و حفظ شکل اولیه پس از تغییرات حجمی زیاد
» مقـاوم در بـرابـر مواد شیمیایـی
» سرعت و سهولت اجرا و کاهش هزینه های مربوطه
» مقـاومت کششی بهتـر نسبت به نـوع بنتونیتـی
» کاهـش میـزان خطا نسبت به واتـراستاپ های PVC
» آببندی بهتر نسبت به واتراستاپ های بنتونیتی

مـوارد کاربـرد واتراستاپ هیدروفیلی:

» استفـاده در درزهـای اجرایی بتـن (عمودی وافقی) جهـت آب بندی آنـها
» مناسب جهت آب بنـدی دیوارهـای حائـل و سایر مقاطع بتنی درمعرض رطوبت بالا
» قابل استفـاده در دور لوله هـا و خروجی آب جهـت آب بنـدی
» مورداستفاده در مخازن بتنی ، پروژه هـای سد سازی ، تونل ها ، کانال های بتنی و سایـر
سازه هـای آبـی یا زیر زمینی

روش مصـرف واتراستاپ هیدروفیلی :

» ابتـدا سطح مورد نظر را تمیـز, خشک و عاری از هر گونه ذرات چسبنده و سست نموده سپس واتـراستاپ را در جلـوی آرماتـورها و ترجیحا در وسط مقطع با استفـاده از میـخ مناسب و چسب مخصوص ، کاملا متصـل نموده ودر نهایت عملیات بتـن ریزی را انجـام می دهیـم.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : جـامد(نوار لاستیکی)
– رنگ : زرد – آبـی – قرمز – سبز

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : سه سال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتـابش مستقیـم نـور خورشیـد
– دمای نگهداری مناسب : 10+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی : رول های 10 و 15 متری در بسته های 50 متری ، 75 متری و 100 متری