تهران
02144498907

واتراستاپ PVC

واتراستاپ پی وی سی بتن جـهت جلوگیـری از
نـشت و عبـور آب از درزهای اجـرایی , انـبسا طی و مقـاطع
قطع بتـن ریـزی بکارمیرود که بستـه به نـوع مقاطـع مـورد کاربـرد و فـشار سیـال , در اشکـال و اندازه های مختلف ، مورد استفاده قرارمیگیرد.

توضیحات

P.V.C واتـراستاپ

واتراستاپ پـی . وی . سـی بتن جـهت جلوگیـری از
نـشت وعبـور آب از درزهای اجـرایی , انـبسا طی و مقـاطع
قطع بتـن ریـزی به کارمیرود که باتوجه به نوع مقطـع مـورد کاربـرد و فـشار سیـال , شکـل و سا یـزآن متغییر است.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM D412  ASTM D471
 ASTM D570  ASTM D572
 ASTM D297  ASTM D624
 ASTM D638  ASTM D746
 ASTM D747  ASTM D792
 ASTM D1171  ASTM D1149
 ISIRI 13277-1  ISIRI 13277-2

خـواص و اثـرات :

» مقـاومت کششی وانـعطاف پـذیـری بالا
» مقـاوم در برابر محیط هـای شیمیایی وخورنـده
» مقـاوم در برابر محیط قلیایـی بتـن
» مقـاوم در برابر سرمـا ویخبنـدان

موارد کاربرد واتراستاپ :

» آب بنـدی انواع سازه های بتنـی در درزهای اجرایی وانبساطی
» آب بندی سازه های بتنـی درمجاورت آب ( مخازا آب ، استخـرها ,
کانال های اننقال آب , سد ها , تصفیه خانه ها و…)

انتخاب عرض واتر استاپ :

» عـرض واتر استاپ انتخابـی حدودا” بایـد برابـر بـا ضخامت دیوار و یـا کـف بتنـی ,کـه قـرار است واتر استـاپ داخـل آن قـرار گیـرد ، انتخـاب شـود.

انتخاب نوع واتراستاپ :

» واتراستـاپ تخـت : مناسب بـرای درزهـای اجرایی
و قطـع بتـن ریـزی که نیمی از عـرض آن در بتـن
قدیم و نیمه دیگـر باید , در بتـن جدید قرار گیرد.
» واتراستـاپ حفـره دار : منـاسب بـرای درزهـا ی انبساطی و ژوئـن هـا , حفـره واتراستـاپ دقیقـا” بایـد در درز قـرار گـیـرد تـا در زمـان انبساط و انقبـاض سـازه , تـنش هـای وارده را بـه خـوبـی کنتـرل نمایـد.
» واتراستـاپ کـفی : مناسب برای آب بندی درزهای انبساطی واجرایـی کـف سـازه .
» واتراستـاپ دمبلـی:مناسب برای آب بندی درزهای انبساطی واجرایـی با قـدرت استحکام وکـشش بـالا

روش اجرای واتر استاپ :

» بـرای ثـابت کردن واتراستاپ در مقاطع از گیره های واتراستـاپ استـفاده شـود و هـرگز اقـدام به سوراخ کردن واتراستـاپ جـهت نـصب ننمایید .
» گیـره واتراستـاپ را در هـر متـر طـول به تعـداد 4 تـا 6 عـدد به هـر دو طـرف واتر استـاپ نـصب نمـوده و سپس به وسیـله سیم آرماتـور گیره ها را به آرماتـور متصـل نماییـد.

مشخصات فنی واتر استاپ :

– حالت فیزیکی : جـامد
– رنگ : زرد – آبـی
– وزن مخصوص≈1/32gr/cm3
– درصد ازدیاد طول در جهت طولی :حداقل 375%
– درصد ازدیاد طول در جهت عرضی :حداقل 370%

مـلاحـظات :

– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتـابش مستقیـم نور خورشید
– بسته بندی :رول 25 متری