تهران
02144498907

واترپروف بتن

kimi proof – L – مـاده آب بند کننده بتـن که بتـن را به مـاده  آبگـریـز تبـدیـل می کنـد و بـرای آببنـدی و نفـوذ ناپذیـر کردن بتـن و مـلات استفـاده می شود .

شناسه محصول: kimi proof L دسته:

توضیحات

آب بـند بتـن مایـع  kimi proof – L
مـاده آب بند کننده بتـن که بتـن را به مـاده  آبگـریـز تبـد یـل می کنـد و بـرای آببنـدی و نفـوذ نا پذ یـر
کردن بتـن و مـلات استفـاده می شود .
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 ASTM C1543  ASTM C1202
 BS EN 12390 – 8

خـواص و اثـرات :

» کاهـش تـرک خـوردگـی , جمـع شـدگـی و آب انداختگـی بتـن
» حفاظـت از آرماتـورهـا وافزایـش عمـر سازه
» تولیـد بتـن مقـاوم در برابر سیکل هـای ذوب ویـخبندان
» سازگاری با انـواع سیـمان پرتلنـد

مـوارد کاربـرد :

» اجرای بتـن نفـوذ ناپذیـر تصفیـه خانه ,پـل , سـد , تونـل , کانال انتقال آب , فـونـداسیون , دیوار حایل , مخـازن و…
» آب بنـد نمودن ملات و قطـعات پیش ساختـه بتنـی

» بتـن ریـزی در مناطق حـاوی یونهـای سولفـات وکلـر

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سازه وطبـق آزمایشهـای کارگاهی, حـدود 1 الی 3 درصـد وزن سیمـان مصرفـی مـورد نیـاز خواهـد بـود.

روش مصـرف :

» آببنـد بتـن مایـع را میتـوان داخـل بچینـگ یـا تـراک میکسر پـیش یا پـس از افـزودن آب به مصالـح خشک اضافه نمـود.
» آب بنـد بتـن حتما “بایـد بـا مـواد کاهنـده آب بتـن مصـرف شـود , توصیـه می شـود ابتـدا مـواد کاهنـده آب به بتـن اضا فـه گـردد سپس آببند مایـع با بتـن تـرکیب شـود .
» معـادل وزنـی مصـرف آببند مایـع از میـزان آب اختـلاط بتـن کـم شـود.
» درصـورت استـفاده همزمان از چند مـاده افزودنـی دربتـن یا تغییر در میـزان مصـرف خـارج از محدوده توصیه شده حتما” با کارشناسان فنی شرکت مشاوره نمایید.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی :مایـع
– رنگ : سبـز
– 13≈PH
– وزن مخصوص≈1/4gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب :15+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :گالن 25 کیلوگرمی

حفاظـت و ایـمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قرار ندارد ,با این وجـود هرگز نبایـد توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .