تهران
02188070141

چسب بتن اپوکسی

K- Epfix A مـاده دو یا سه جزئـی بـر پایه رزیـن اپـوکسی اصـلاح
شده و هاردنر ویژه جهت اتصال بتن و ملات تازه به بتـن سخت شده.

توضیحات

چسب بتن اپوکسی  K- Epfix A

چسب بتن اپوکسی : یک مـاده دو یا سه جزئـی بـر پایه رزیـن اپـوکسی اصـلاح شده و هاردنر ویژه جهت اتصال بتن و ملات تازه به بتـن سخت شده.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
–   EN 52615

خـواص و اثـرات چسب بتن اپوکسی:

» قـدرت چسبندگـی بسیار بالا به سطوح فلزی وبتنی
آجری وموزائیک
» مقاومت مکانیکی بسیار بالا
» مقاوم در برابر ضربه وارتعاشهای شدید
» قابلیت اجرا روی سطوح مرطوب

مـوارد کاربـرد چسب بتن اپوکسی :

» اتصال ملات وبتـن تازه به بتـن قدیمی
» کاشت بولت در سطـوح افقی با شیب کم
» تـرمیم ترک خوردگی سطوح و کف بتنی و پـر کردن ناهمواری بتـن ودرزهـای عمیق
» رفـع نشتی و نفـوذ آب در سطوح بتنی و مخـازن آب شرب

میـزان مصـرف چسب بتن اپوکسی:

بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری و خلخـل وفرج سطـح , حـدود 0.8 تا 1/8 کیلوگـرم بـرای یـک متـر مربـع مـورد نیـاز میباشد.

روش مصـرف چسب بتن اپوکسی:

» محل اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» ابتدا جزء و را به مدت یک دقیقه مخلـوط کـرده سپس جزء را به آرامی به مخلوط قبلی اضافه و مجددا با همـزن برقی مخلوط کـرده تا عمل اختـلاط کاملا و به صورت یکنواخت انجام پذیرد.
» مواد ترکیب شده حداکثـر تا 20 دقیقه بایـد مصـرف شود.

مشخصـات فیزیـکی وشیمیـایی :

– حالت فیزیکی : دو یا سه جزء (مایع ، پودر و خمیر سیال)
– رنگ : خاکستری
– وزن مخصوص≈1/7gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه
– شرایط نگهداری : دور از رطوبت وتـابش مستقیـم نور خورشید
– دمای نگهداری مناسب : 10+ تا 30+درجه سانتیگراد
– بسته بندی :طبق سفارش

حفاظـت و ایـمنی :

» درصورت تماس با چشم یا پوست سریعا” باآب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده قابـل اشتغال است و باید از گرما و شعلـه مستقیم دور نگه داشته شود.
» محیـط اجـراء بایـد حتما از سیستم تهویـه مـناسب برخوردار باشدواز ماسک استفاده شود.
» از کشیدن سیگار در محیط اجراء خودداری شود.