تهران – شهرک غرب
02188070141

چسب کاشی ویژه

چسب کاشی وسرامیک ویژه کیمیکس ماده ای بر پایه سیمان مناسب جهت چسباند ن انواع کاشی ,سرامیک ,سنگ و… در داخل و خارج ساختمان , با مقاومت ونفوذ ناپذیری بالا , که تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد .

توضیحات

چسب کاشی ویـژه پـودری  TileFix S120

چسب کاشی ویژه: ماده ای اسـت بر پایـه سیمـان مناسب جهـت چسبانـدن انـواع کاشـی ,سرامیـک ,سنـگ و… کـه تنهـا بـا افـزودن آب آمـاده مصـرف می گـردد و بـرای نصـب انـواع مصالـح در داخـل و خـارج ساختـمان کاربـرد دارد.
ایـن محصـول مطابـق با استـاندارد های ذیـل تولیـد میـشود:
 DIN EN 12004
 ISIRI 12492

خـواص و اثـرات :

» قـدرت چسبندگـی بسیـار بالا
» سهـولت و سرعت اجـرا
» قابـل استفاده بـرای سطـوح عمودی وافقـی
» مقـرون به صـرفه
» مقـاوم در برابر رطوبـت

مـوارد کاربـرد :

» قابلیـت نصـب کاشـی روی کاشـی
» کاشیکاری داخـل وخارج ساختمان ساختمان

میـزان مصـرف :

» بستـه به نـوع سطـح کـار , میـزان ناهمـواری و تخلخـل سطـوح , حـدود ۲٫۵ تا ۳٫۵ کیلوگرم پـودر برای چسبانـدن یک متر مربع کاشی مناسب میباشد .

روش مصـرف :

» سطـح اجـرا باید تمیـز ,خشک و عـاری از گـرد وغبـار وذرات سست بـاشد.
» برای اجـرا روی سطـوح غیـر سیمانـی بهتـر است سطـح با چسب بتـن رقیـق شده زیـر سازی شـود.
» بـرای اجـرا روی سطـوح سیمانـی بهتـر اسـت سطـح قبـل از اجـرا مرطـوب شـود.
» به میـزان ۳۰ درصـد از وزن پـودر چسب کاشـی مصرفی آب اضافـه کرده وبا همـزن برقـی (دریـل) مخلـوط را به هم زده تا مـلات یکنـواخت وهمـگن آمـاده شودمـلات بدست آمـده را ۵ دقیقـه به حالت سکـون نگـه داشتـه و مجددا ” عمـل اختـلاط را انجـام دهید , سپس بـه وسیـله کـاردک شیـاردار چسب را روی سطـح کشیـده و کاشـی را روی آن فشـار دهیـد.
» مـلات آماده حداکثر تا ۶۰ دقیقه قابل اجرا میباشد.

مشخصـات فیزیـکی و شیمیـایی :

– حالت فیزیکی :پـودر
– رنگ :سفید / خاکستـری
– نیروی چسبندگی سطحی: ۱/۸N/mm2
– ۱۱≈PH
– وزن مخصوص≈۱/۵gr/cm3
– یون کلر : ندارد

مـلاحـظات :

– مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

– شرایط نگهداری :دور از رطوبت وتابش مستقیم نور خورشید

– دمای نگهداری مناسب : ۱۵+ تا ۴۰+درجه سانتیگراد

– بسته بندی :کیسه ۲۵ کیلوگرمی

حفاظت وایمنی :

» این ماده در دسته مـواد مضـر برای سلامتـی انسان و محیط زیست قـرار ندارد , با این وجـود هـرگزنباید توسط انسان بلعیده شود یا با چشم تماس پیدا کند.
» درصـورت تمـاس با چشم یا پوست سریعـا” با آب فراوان شستشو داده شود.
» درصورت بلعیده شدن فورا” به پزشک مراجعه شود.
» این مـاده آتش زا نیست .