۱۲
اردیبهشت

الیاف جایگزین میلگرد در بتن

الیاف جایگزین میلگرد در بتن | الیاف جایگزین آرماتور | الیاف ماکرو سینتتیک | الیاف فلزی الیاف جایگزین میلگرد در بتن چیست ؟ الیاف جایگزین میلگرد در بتن : به منظور ایجاد شرایط مناسب ، بهبود ضعف های ناشی از حذف یا کاهش تراکم آرماتور ، تقویت مقاومت خمشی...

ادامه مطلب